Provozní řád - Unitrhy

Provozní řád - Unitrhy

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
_________________________
_____
Přejít na obsah
Pro trhovce


Základní informace pro prodejce


Jaké zboží a kdo může  na trhu prodávat
Farmářské trhy Unitrhy jsou především potravinové trhy, na němž lze prodávat veškeré potraviny, výpěstky, resp. výrobky.

Parkování
Parkování pro prodejce je možné v okolí trhu.

Kdy přijet na trh
Příjezd na tržiště doporučujeme od 7:00 hod.Žádné auto nesmí být v prostoru trhu po 8:00 hod.

Otevírací doba
Otevírací doba je od 8:00 do 22:00, v sobotu do 24 hod. Prodejci jsou povinni mít dostatečné množství zboží tak, aby byli schopni obsloužit návštěvníky minimálně do 18:00 hodin.

Podmínky a etika prodeje
Všechno prodávané zboží musí být viditelně označeno cenou. Prodejce - nájemce místa odpovídá za dodržování všech speciálních předpisů pro prodej svého zboží či služeb.

Které dokumenty s sebou
Živnostenský list, oprávnění prodávat dané zboží a výrobky, hygienické a veterinární  osvědčení  ( § 78 zákona č. 166/1999 Sb ). Na pokyn pověřeného pracovníka provozovatele, kontrolních orgánů města a kontrolních orgánů státní správy je prodejce povinen prokázat splnění podmínek k provozování živnosti, případně prokázat své pověření.

Stánky a slunečníky
Prodejce musí mít vlastní stánek nebo slunečnik. Jeho instalaci, deinstalaci, dopravu i uskladnění pak zařizuje prodejce ve vlastní režii.

Nájemní smlouva
Aby mohl prodejce na tržišti prodávat je nutné vyplnit elektronickou přihlášku na www.unitrhy.cz/prihlasky. V okénku je nutné napsat, které dny se prodejce chce zůčastnit trhu. S každou přihláškou prodejce zároveň souhlasí i se všeobecnými podmínkami trhu. Po domluvě s pronajímatelem si může prodejce pronajmout místo na dobu určitou a předplatit zvolené místo prodeje.
Provozní řád


PROVOZNÍ ŘÁD FARMÁŘSKÝCH TRHŮ
Cílem farmářských trhů je pravidelná nabídka a prodej čerstvé zeleniny, ovoce, rostlin, potravin, sezónních přebytků zahrad (ovoce, zelenina) a řady dalších produktů uvedených níže. Město si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a povolit prodej zboží, které se zaměřením trhů souvisí, včetně práva nevhodné zboží nebo jeho část z prodeje vyloučit.

I. Předmět prodeje
Předmětem prodeje může být výhradně zboží, které tématicky odpovídá charakteru farmářských trhů, vychází ze zemědělské a venkovské tradice a jedná se o potraviny a jiné zemědělské produkty. Jde jmenovitě o:

- mlékárenské produkty: mléko, sýry, jogurty a ostatní výrobky z mléka
- pekařské výrobky: chléb, koláče, zákusky, pečivo všeho druhu a ostatní výrobky ze zemědělských plodin
- řeznické a uzenářské výrobky, maso, masné výrobky, vejce, ryby čerstvé i uzené
- ovoce a zeleninu
- sadbu, hrnkové a řezané květiny
- byliny,  koření
- pivo, víno a alkoholické nápoje s výjimkou alkoholických nápojů obsahujících více než 15 % objemových etanolu
- ovocné šťávy, mošty, sirupy, marmelády, džemy
- lesní a sušené plody
- BIO – potraviny
- med a výrobky z něj
- čaj, kávu a čokoládu

Na trzích lze prodávat jen zdravotně nezávadné výrobky a živočišné produkty. Živočišné produkty s prošlým datem použitelnosti jsou považovány za zdravotně závadné. Kdo nabízí živočišné produkty, je povinen skladovat potraviny nebo suroviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost, vyloučit přímý styk potravin nebo surovin s látkami nepříznivě ovlivňujícími jejich zdravotní nezávadnost a jakost a uchovávat je při teplotách stanovených vyhláškou nebo deklarovaných výrobcem.

II. Podmínky prodeje
1. Prodej na farmářských trzích mohou provozovat výhradně podnikatelé (právnické nebo fyzické osoby podnikající) nebo fyzické osoby prodávající přebytky své drobné pěstitelské a chovatelské činnosti.
2. K prodeji musí být používány jenom prodejní místa k tomuto určená provozovatelem trhů.
3. Prodejci jsou povinni seznámit se s tímto provozním řádem a nařízením města, které vydalo tržní řád, a dodržovat je.
4. Prodejní stánky právnických osob musí být označeny obchodní firmou nebo názvem podnikatele, jeho identifikačním číslem osoby, údajem o sídle a jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost stánku. Při prodeji fyzickou osobou musí být stánek označen jménem a příjmením podnikatele, příp. obchodní firmou, jeho identifikačním číslem osoby, místem podnikání, příp. bydlištěm a jménem a příjmením fyzické osoby odpovědné za činnost stánku.
5. Prodej není povolen osobám mladším 15 let a osobám jinak nezpůsobilým k provozování této činnosti.
6. Každý prodejce, který je podnikatelem, je povinen mít u sebe kopii živnostenského listu nebo výpisu ze živnostenského rejstříku nebo osvědčení zemědělského podnikatele (vyjma prodejců přebytků své drobné  pěstitelské a chovatelské činnosti).
7. Na trhu nelze v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů prodávat osobám mladším 18 let alkoholické nápoje.
8. Prodejci nesmí o výrobcích a zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat spotřebitele.

III. Povinnosti prodejce
Prodejce je povinen:
a) dodržovat druh sortimentu odpovídající charakteru farmářských trhů
b) dodržovat zásady osobní čistoty a udržovat pracovní oděv v čistotě
c) uchovávat produkty v předepsané teplotě
d) udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě, průběžně odstraňovat odpad i obaly ze zboží na určené místo podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů
e) zanechat stanoviště po skončení prodeje čisté a uklizené
f) k prodeji užívat jen místa k tomu určená, nezdržovat se v uličkách před stánky bezdůvodně a neumisťovat tam nic, co by znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod zákazníků
g) zajistit si pitnou vodu k osobní hygieně a k mytí pomůcek a náčiní přímo na místě trhu
h) uposlechnout všech pokynů provozovatele
i) prokázat svoji totožnost, tzn. mít u sebe občanský průkaz
j) vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží
k) v případě, že prodává potravinářské zboží, mít u sebe platný zdravotní průkaz a dodržovat hygienické předpisy
l) v případě prodeje alkoholických nápojů umístit na stánku tabulku s textem zákazu jejich prodeje osobám mladším 18 let (text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písma nejméně 5 cm)
Prodejci živočišných produktů se řídí specifickými podmínkami stanovující možnost prodeje těchto produktů – blíže dodatek tohoto provozního řádu.

Po porušení některého z těchto ustanovení může provozovatel trhu prodej s okamžitou platností přerušit nebo zakázat.

IV. Provoz trhu – organizace, řízení, úklid
1. Organizaci a provoz trhu řídí provozovatel, tj. Unitrhy - Geomilex s.r.o., správce trhu je Georgi Milchev.
2. Prodejní doba je stanovena od 8.00 do 22.00 hodin.
3. V době konání farmářských trhů lze využívat WC nebo veřejné sociální zařízení .
4. V den konání trhu lze zahájit navážení zboží na místo nejdříve od 7.00 hodin, vyklizení místa je pak třeba provést nejpozději do 22.00 hodin.  
5. Provozovatel trhu zejména:
a) určuje prodejní místa na trhu prodávajícím, kteří splnili podmínky tohoto provozního řádu
b) koordinuje navážení zboží a parkování vozidel
c) dohlíží na dodržování stanovených podmínek prodeje, hygienických předpisů a dodržování tržního řádu všemi prodávajícími a dbá na čistotu a pořádek
d) zajišťuje, aby v prostoru trhu nebyl realizován prodej mimo prodejní místa
e) odpovídá za splnění podmínek daných tímto provozním řádem
f) po ukončení trhu zajišťuje úklid

V. Zásobování trhu
Zásobování trhu bude prováděno z prostoru určeného provozovatelem na dobu nezbytně nutnou na vyložení a naložení zboží, a to v ranních hodinách před začátkem konání trhu. Parkování osobních a nákladních aut včetně přívěsů je možné na vyhrazeném parkovišti. Všechna auta musí opustit prostor trhu nejpozději v 8.00 hodin. Při porušení těchto zákazů bude prodej přerušen a prodejci nebude další prodej povolen. V případě pozdního příjezdu je provozovatel oprávněn zakázat vjezd do prostoru trhu a tím neumožnit prodej.

VI. Závěrečná ustanovení
Tento provozní řád je platný ve dnech konání farmářských trhů a je závazný pro prodejce i provozovatele.
Tímto provozním řádem nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

DODATEK PROVOZNÍHO ŘÁDU PRO PRODEJ ŽIVOČIŠNÝCH PRODŮKTŮ
1. Prodejní zařízení musí být udržována čistá a v dobrém stavu, aby bylo zabráněno riziku kontaminace zboží, zejména zvířaty a škůdci, povětrnostními vlivy (přímé slunce, déšť), ochranou před prachem a před přímým kontaktem zákazníků s nebalenými potravinami.
2. Prodávající má k dispozici vhodné zařízení k zajištění odpovídající hygieny, které je povinen využívat (zařízení k hygienickému umytí a osušení rukou, toalety).
3. Povrchy, které přichází do styku s potravinami musí být snadno čistitelné a je-li to nezbytné, dezinfikovatelné. Požaduje se použití hladkých, omyvatelných, nerezavějících a netoxických materiálů.
4. Prodávající musí odpovídajícím způsobem zajistit čištění, je-li to nezbytné, dezinfekci pracovních nástrojů a zařízení.
5. Prodávající musí zajistit, aby pracovní úkony probíhaly za hygienických podmínek, jestliže jsou potraviny čištěny jako součást prodeje.
6. Prodávající musí mít k dispozici odpovídající zařízení na přívod teplé a/nebo studené pitné vody.
7. Prodávající musí mít k dispozici odpovídající zařízení pro hygienické skladování a odstraňování nebezpečných a/nebo nepoživatelných látek a odpadu.
8. Prodávající musí mít k dispozici odpovídající zařízení nebo nástroje pro uchování potravin při vhodné teplotě a pro kontrolu teplot.
9. Prodávající musí mít potraviny umístěny tak, aby bylo zabráněno riziku kontaminace.
10. Prodejci živočišných produktů musí mít platný zdravotní průkaz. Prodejci musí nosit vhodný čistý a, je-li to nezbytné, ochranný oděv, musí dbát na vysoký stupeň čistoty.
11. Obaly použité pro první a další balení potravin nesmí být zdrojem kontaminace. Materiály pro první balení musí být skladovány takovým způsobem, aby nebyly vystaveny riziku kontaminace.
12. Prodávající musí zamezit možné kontaminaci potravin při současné manipulaci s nebalenou potravinou a penězi (rukavice, podávací náčiní).
13. Požadavky na značení balených i nebalených potravin vyplývají ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách, §6 a §8. Při prodeji nebalených potravin musí být pro spotřebitele na viditelném místě umístěný údaj s názvem výrobku, podmínkami skladování (teplota) a datem spotřeby.
14. V případě výskytu odpadu živočišného původu musí být zajištěn prodejcem jeho odvoz, a to odpovídajícím způsobem (např. přivoláním asanačního podniku (kafilérie), který by zajistil jeho neškodné odstranění). K dispozici musí mít odpovídající zařízení pro hygienické skladování těchto odpadů až do jejich odvozu asanační službou uzavíratelné nádoby, které musí být vhodně konstruovány, udržovány, snadno čistitelné, a je-li to nezbytné, dezinfikovatelné). Odpady nesmí představovat přímý nebo nepřímý zdroj kontaminace. Prodejci, kteří nabízejí živočišné produkty na trzích opakovaně, musí při likvidaci VŽP vystavit obchodní doklad o odvozu a na vyžádání jej předložit kontrolnímu orgánu.

Podmínky pro prodej živočišných produktů ze závodů registrovaných příslušnou krajskou veterinární správou: Platí obecné podmínky pro prodej živočišných produktů, zejména tyto požadavky:
Čerstvé drůbeží a králičí maso musí být po celou dobu nabízení k prodeji skladováno při teplotě do +4°C.
Čerstvé vepřové, hovězí maso a zvěřina při teplotě do +7°C v odpovídajícím zařízení. Skladovací teplota mléčných výrobků ošetřených UHT je do +24°C, ostatních mléčných výrobků - +4 - +8°C.
Masné a rybí výrobky se musí uchovávat při skladovacích teplotách deklarovaných výrobcem (nejčastěji do +5°C). Vhodné teplotní podmínky musí být monitorovány (teploměr). Při těchto teplotách musí být produkty uchovávány pro celou dobu prodeje.

Podmínky pro prodej přebytků chovatelem: Platí obecné podmínky pro prodej živočišných produktů.
Čerstvé drůbeží maso: Chovatel, jehož roční produkce je nižší než 2 000 kusů krůt, hus nebo kachen, nebo 10 000 kusů ostatní drůbeže, může prodávat v malém množství neporcované drůbeží maso přímo konečnému spotřebiteli v tržnici nebo na tržišti, nejbližších jeho hospodářství. Za malé množství se považuje maso z nejvýše 10 kusů drůbeže týdně.

Čerstvé králičí maso: Chovatel, který chová králíky v malém, může prodávat neporcované čerstvé králičí maso v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli v tržnici nebo na tržišti, nejbližších jeho hospodářství. Za malé množství se považuje maso z nejvýše 10 kusů králíků týdně. Při prodeji nesmí být oddělována hlava od těla.

Vejce: Prodej přebytků chovatelem: vejce nemusí být prosvícená, musí být skladována při nekolísavé teplotě +5°C - + 18°C, chráněná před sluncem, mohou být prodána spotřebiteli nejpozději do 21 dnů po snášce, přičemž minimální trvanlivost je 28 dnů. Pro zákazníky musí být na viditelném místě umístěno jméno a adresa chovatele, u kterého byla vejce vyprodukována a datum minimální trvanlivosti. Jednomu konečnému spotřebiteli může být prodáno max. 60 ks vajec.
Prodej obchodníkem (překupníkem): Platí stejné podmínky jako při prodeji v obchodě (skladovací podmínky, balení, značení), množství neomezené. Požadavky na značení vyplývají ze zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách, §6 a §8.

Med: Musí pocházet od včelstva, v němž se nevyskytují mor včelího plodu nebo hniloba včelího plodu. Musí být skladován v obalech, které splňují podmínky na obaly pro potraviny živočišného původu, nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření. K dispozici musí být informace o druhu medu a tom, kdo je výrobcem medu. Medař musí být schopen předložit na vyžádání registraci včelaře.


_____________________________________________________________________________________________
Logout
EUR EUR =
GBP GBP =
CHF CHF =
USD USD =
BGN BGN =
PLN PLN =
Návrat na obsah